طلب 800میلیارد تومانی از بیمه ها چالش مهم بر سر راه حوزه درمان فارس

داروخانه های ورشکسته دربه در به دنبال پول خود«خبرجنوب» نوشت: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: امیدواریم با تامین اعتبار