توضیح سخنگوی دولت درباره تامین بودجه مطالبات فرهنگیان

تعداد روستاهایی که تا پایان سال گاز رسانی خواهند شدسخنگوی دولت درباره محل تامین بودجه مطالبات فرهنگیان که در ماه