تنها انتخاب بختیار احتمالا ۶۰۰ میلیون می‌ارزد!

تصویری از جدیدترین شیرین‌کاری آقای خاص فوتبالبختیار رحمانی برای نیم‌فصل بعدی به فولاد خوزستان برمی‌گردد. تصویری از جدیدترین شیرین‌کاری آقای