تقدیر مدیر کل زندانهای مازندران از مدیر کل پزشکی قانونی

مرگ 165 نفراز عابران پیاده در نه ماهه سالجاریمدیر کل زندانهای مازندران با ارسال لوحی از همکاری مدیر کل پزشکی