عقد تفاهم نامه همکاری بین دهیاری ها و مراکز جهاد کشاورزی بابل

لازمه پیشبرد اهداف سازمانی، وجود نیرو های متخصص استمدیر جهاد کشاورزی بابل گفت : 264 مورد قرارداد تفاهم نامه همکاری