نشست تشکیل هیات موسس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان اراک در فرمانداری برگزار شد

اعلام نتایج حاصل از اجرای برجام در بخش صنعت، معدن و تجارتنشست تشکیل هیات موسس شرکت تعاونی توسعه و عمران