پاشا به جای مردم مظلوم حرف می زند/ تاکید بر نقش زنان به جای روایت تاریخی

با اتکا به نیروی انسانی توانمند می‌توانیم بر بسیاری از مشکلات فائق آییمنویسنده نمایش «پاشا» با تاکید بر اینکه نمایشنامه