خوشحالی بهروز افخمی از گرمای تابستانه اکران سینما در پاییز

امام جمعه جیرفت: سخنرانی مطهری در کرمان باید لغو شود/اگر بیاید یعنی غیرت دینی از دست رفته استبهروز افخمی در