برگزاری دوره آموزشی حفاظت و بهداشت محیط زیست ویژه معلمین بهداشت لرستان

جزییات شناسایی تیم تروریستی توسط وزارت اطلاعات/ ۸ نفر دستگیر شدند/ دستگیرشدگان اتباع غیرایرانی هستنددوره آموزشی حفاظت و بهداشت محیط