بررسی پخش تیزرهای سینمایی از ماهواره با حضور رییس سازمان سینمایی

همایشی برای اختلاف در انتقال مالکیت اتومبیل/ حقوقدانان: سند خودرو، رسمی است و پلیس نباید صادر کندجلسه‌ای برای بررسی و