نشست بررسی برنامه های کاهش تلفات انرژی الکتریکی در استان سمنان

آغاز به کار دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان در دانشگاه سمناندر پنجمین نشست کمیته بهبود بهره برداری شرکت

بررسی مشکلات مخابراتی شهرک‌های صنعتی استان با حضور مدیرعامل مخابرات لرستان

روستای ونایی می تواند یک قطب گردشگری نمونه در لرستان و کشور باشدرییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی