دیدار مولاوردی با وزیر کودکان و مساوات نروژ / وضعیت زنان در نروژ چگونه است؟

آرسن ونگر در راه پاریسایلنا نوشت: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که در راس هیاتی به کشور