با ۲۰میلیون تومان چه خودروهایی می‌توان خرید؟

تضمین امنیتی ترامپ به ساکنان جزیره گواممیزان نوشت:با مبلغ 20 میلیون تومان در بازار خودروهای دست دوم می‌توانید خودروهایی شامل