روحانی: با اجرای برجام،حرکات رو به رشدی در تولید نفت کشور آغاز شد

فیلم | روحانی: کنایه روحانی به کارشکنی منتقدان | ممانعت از زبانشان می‌بارد و همه چیز را حرام می‌کنندرییس جمهوری