بانوی شناگر اهوازی رکورددار جهانی شد/ مهناز کریمی: به دنبال ثبت رکورد در گینس هستم

دستگاه غربالگری آرد در شهرکرد طراحی شدبانوی شناگر اهوازی موفق به ثبت رکورد پای ثابت دوچرخه بدون استفاده از دست