دزد به بازی پرسپولیس زد/لباس‌های کمک‌داور را بردند!

برنامه های متنوع فرمانداری سلطانیه در هفته دولتیک دزد لباس‌های کمک‌داور بازی دوستانه پرسپولیس را به سرفت برد. برنامه های