سه بازیگر جدید در نمایش پاکدل/ «کابوس حضرت اشرف» آماده برای اجرا در جشنواره

اجرای کمربند حفاظتی30 کیلومتری در مناطق بحرانی و جنگلی استان زنجانسه بازیگر جدید به نمایش «کابوس حضرت اشرف» به کارگردانی