بازداشت مدیر یک بانک در ترکیه به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران

راه حل سناتور آمریکایی برای قطع کمک ایران به مقاومتمهر نوشت: معاون مدیر اجرایی بانک خلق ترکیه به اتهام دور