بازخوانی خاطرات اوس کاظم سینما از همکاری با علی حاتمی، داریوش مهرجویی و مسعود کیمیایی

بازداشت استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی به دلیل توهین به مقدساتایسنا نوشت: کاظم فریبرزی در سال 87 یعنی هشت سال