بازار شلوغ کاندیداتوری و به تمسخر گرفتن شایستگی‌ها

علی‌اکبر ناطق‌نوری در بیمارستان‌ بستری شد /عیادت سیدحسن خمینی از شیخحسن بیادی* علی‌اکبر ناطق‌نوری در بیمارستان‌ بستری شد /عیادت سیدحسن