اینفوگرافیک | مقاومت دولت یازدهم در برابر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی

فرار رو به جلوى اردن با احضار سفیر ایراندر اینفوگرافیک زیر عملکرد دولت یازدهم در برابر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تاثیرگذار