خاطره اینستاگرامی محسن رضایی از روز اول مدرسه؛ بابای من اسب نداشت…

پرتاب لنگه کفش به سوی حکمتیار در نماز جمعه هراتمحسن رضایی در اینستاگرام خود از چگونه به مدرسه رفتنش گفت.