آموزش ایمنی و آتش نشانی برای کارکنان فروشگاه زنجیره‌ای نجم و پرسنل بیمارستان ولایت رشت

فیون خواستار مذاکره با بشار اسد شدآموزش ایمنی و آتش نشانی به صورت تئوری و عملی برای پرسنل فروشگاه زنجیره‌ای