ایران انفجار تروریستی در کلیسای قاهره را قویاً محکوم کرد

از سوی هیات دولت صورت گرفت؛ صدور مجوز برای افزایش سرمایه ایران در گروه بانک جهانیسخنگوی وزارت خارجع کشورمان در

ایران انفجار تروریستی در پاکستان را به شدت محکوم کرد

پرچم جدید امریکا بعد از انتخابات!بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه،انفجار تروریستی در استان بلوچستان پاکستان که منجر به کشته