تایید آزادی ایرانی‌های دربند دزدان دریایی سومالی

ورود شورای نگهبان به بررسی موضوع رجل سیاسینماینده زاهدان در کانال تلگرامی خود نوشت آزادشدگانی که اینک در سفارت سنگال