اولین تصاویر از بزرگترین و درخشان‌ترین ماه 70 سال گذشته

انفجار در حومه استانبولدوستداران آسمان شب اکنون در حال رصد بزرگترین ابرماه هستند که در تقریبا 70 سال می‌توان آن