انتصاب اولین مدیرکل زن محیط زیست در استانی که بیشترین مدیر زن را دارد

خاطرات خواندنی رهبر معظم انقلاب از شهید نواب صفویروز گذشته نیره پورملائی رئیس سابق اداره محیط زیست انسانی و مشاور