امکان پیش‌بینی و پایش سیل شدید، گردوغبار، آتش‌سوزی و… در فناوری فضایی ایران

پاسخ روابط عمومی شهرزاد به انتقادات وارد بر نمایش «خورشیدهای همیشه»ایسنا نوشت: مدیرکل سنجش از دور سازمان فضایی ایران از