راه نجات اقتصاد کشور توجه به پروژه های اقتصاد مقاومتی است

تصویب محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی استان اردبیل با مساحت تقریبی ۳۴۰۰۰ هکتاراستاندار چهارمحال و بختیاری در ستاد اقتصاد