مقام اقتصادی روس: لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران راه برای سرمایه گذاری روسیه باز کرد

شهاب گردان: جدایی‌ام از پرسپولیس تصمیم درستی بودآلکساندر تسیبولسکی معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه، روابط اقتصادی دو کشور ایران و