امنیت و اقتدار کشور به مشارکت فراگیر مردم در انتخابات گره خورده است

معاون سیاسی-امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان، به لزوم تلاش برای تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات تاکید کرد و گفت: امنیت