کارت‌های اعتباری خرید بازنشستگان چه ویژگی دارند؟

حمله شیمیایی تروریست‌ها به نیروهای سوریه2 میلیون و 700 هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر،کار اعتباری خرید دریافت می کنند.