ترامپ ممکن است خبرنگاران را از کاخ سفید اخراج کند

تماس‌های تبلیغاتی شهرداری با مردمواحدمرکزی خبر نوشت: بعد از آنکه یکی از مقامات ارشد گروه انتقال قدرت دونالد ترامپ رئیس