سردار رحیم صفوی: نفوذ، یکی از راهبردهای اصلی دشمن به جای جنگ و فشار خارجی شده است

رضاییان به قولی که به طارمی داده بود عمل کردایسنا نوشت: دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: