ارسال قانون اساسی برای تمام شهروندان کشور از طریق پیامک

جمع آوری حدود ۳ هزار متکدی از سطح شهر تهرانمعاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،