درخواست چین از کره جنوبی درباره استقرار سامانه موشکی آمریکا

تصاویر | فرو نشست زمین در میدان معلمایرنا نوشت: «وانگ یی وزیر» امور خارجه چین از کره جنوبی خواست برنامه