البرز بعد از تهران از استانهای متراکم از لحاظ استقرار جمعیت است

مدیریت منابع آب استان از کانال فناوری های نوین در کشاورزی و صنعتاستاندار البرز با اشاره به اینکه البرز بعد