تصویر رویترز از زائر خانه خدا بر بلندای کوه جبل‌النور

وزارت ورزش،مرجع نهایی قانون در اساسنامه کمیته‌ملی المپیکدر تصویر زیر یکی از زائران خانه خدا را مشاهده می‌کنید که بر