بررسی ابعاد حقوقی توافق پاریس/ این توافقنامه منجر به تحریم ایران نمی شود

درگذشت شاعر نامدار روسدی ماه 95، میزگردی در خبرآنلاین برای بررسی حقوقی توافقنامه محیط زیستی پاریس برگزار شد. درگذشت شاعر