آیت الله هاشمی رفسنجانی افکار نو به جامعه عرضه می کرد/سیره هاشمی برای همه درس است

استان مرکزی سومین استان برتر در پیشگیری از مواد مخدر بوده استاستاد حوزه علمیه قم آیت الله هاشمی رفسنجانی را