روحانی: با آشنایی مردم با منشور حقوق شهروندی حس مطالبه‌گری برای احقاق حقوق‌شان بیدار خواهد شد

اسماعیلی و برزای: کی گفته شانس قهرمانی نداریم؟رئیس جمهوری با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی متکی به قانون اساسی، قوانین