حسینی: اقدام کردهای عراق، منطقه را آبستن حوادث تلخی خواهد کرد

مَجاز یا واقعیت در «جزیره ساتن» به نمایش درمی‌آیدیک کارشناس مسائل بین الملل معتقد است که در مقطع زمانی منطقه