سیف: حساب مشترک بانکی بین ایران و آذربایجان عملیاتی شود

65 دقیقه بازی 10 نفره کمر کاسیاس و دوستان را شکست!
مهر نوشت: ئیس کل بانک مرکزی گفت: پیش نیاز اصلی روابط اقتصادی، ارتباطات مناسب بانکی است و در این مسیر، ارایه گزارش از اقدامات و نتایج مذاکرات می تواند چشم انداز همکاری های آینده را ترسیم کند.

65 دقیقه بازی 10 نفره کمر کاسیاس و دوستان را شکست!