جزئیات درگذشت ناگهانی قهرمان ووشوی جهان

4 میلیارد و 200 میلیون تومان؛ جمع نذورات در حسینیه اعظم زنجان
مهر زنجان نوشت؛ خبر درگذشت ناگهانی قهرمان ووشوی زنجان در روزی که قرار بود در قالب تیم ملی ووشوی ایران به مصاف رقبای خود برود، جامعه ورزشی استان زنجان را داغدار کرد.

4 میلیارد و 200 میلیون تومان؛ جمع نذورات در حسینیه اعظم زنجان