توصیه های حفاظت محیط زیست گیلان به مناسبت روز طبیعت

30 درصد سفرها با وسائل حمل و نقل عمومی انجام‌می‌شود
13 فروردین هیچ زمانی نحس نبوده و نخواهد بود اما زباله ریختن در طبیعت همیشه نحس است.

30 درصد سفرها با وسائل حمل و نقل عمومی انجام‌می‌شود