2هزار بسته بهداشتی و فرهنگی در مدارس استان توزیع شد

۵۸۱ داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در پلدخترتایید صلاحیت شد
رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش لرستان گفت: بیش از 2هزار بسته بهداشتی و فرهنگی در مدارس استان لرستان توزیع شد

۵۸۱ داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در پلدخترتایید صلاحیت شد