کشف ستاره‌ای که سیاره‌های منظومه‌اش را می‌خورد!

۵۰۰ تیم تخصصی در مناطق محروم لرستان خدمات پزشکی ارائه دادند
تیمی بین‌المللی از دانشمندان موفق به شناسایی ستاره‌ای شده‌اند که سیارات منظومه‌اش را می‌خورد.

۵۰۰ تیم تخصصی در مناطق محروم لرستان خدمات پزشکی ارائه دادند