کسری ۲/۲ میلیارد مترمکعبی آب ذخایر زیرزمینی زنجان

۴۷۳ نفر در نوبت دریافت مستمری از بهزیستی زنجان
ذخایر زیرزمینی آب زنجان 2 میلیارد و 205 میلیون مترمکعب کسری دارد.

۴۷۳ نفر در نوبت دریافت مستمری از بهزیستی زنجان