واگذاری سینما «ایران» به حوزه هنری؛ آری یا خیر؟

۳۷۵ پرونده تخریب و تصرف منابع طبیعی در استان مرکزی
هنوز که هنوز است ردپای کشاکش میان تجارت و فرهنگ در پایتخت فرهنگی جهان اسلام به چشم می‌خورد و در ماه های گذشته شائبه واگذاری سینما ایران به حوزه هنری یا تبدیل آن به یک مجتمع تجاری تا مدتها مورد بحث رسانه های این شهر بود اما امروز مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری خبرهای جدیدی از این سینما داشت.

۳۷۵ پرونده تخریب و تصرف منابع طبیعی در استان مرکزی