یک لرستانی نایب رییس تعاونی مطبوعات کشور شد

۱۵۰ میلیارد تومان در گازرسانی به لرستان هزینه شده است
با رای اکثریت هیت مدیره تعاونی مطبوعات کشور، فیروز اسماعیلی نژاد مدیر مسئول هفته نامه کاسیت، نایب رییس هیات مدیره تعاونی مطبوعات شد.

۱۵۰ میلیارد تومان در گازرسانی به لرستان هزینه شده است